تغییر رمز

برای تغییر رمز، ابتدا رمز فعلی و یا رمز موقت ارسال شده به شماره همراه خود را وارد نمایید و رمز جدید را تایپ نموده و بر روی دکمه تغییر کلیک نمایید