پیش از ســفر، انجام یكســری از كارها، ضروری است. فرقی نمی كند كه به سفری یك روزه می روید یا چند هفته ای قرار اســت از خانه دور باشــید؛ باید پیش از ســفر برای برخی كارها تدارك دید.  بســتن باروبنه ســفر شــاید مهم ترین این تداركات باشــد. كاری كه برای بسیاری زمانبر، پیچیده و گاه سخت و طاقت فرســا اســت؛ اما باید توجه داشت كه كمی دقت و نظم در این مرحله می تواند به راحت تر شدن ســفر شــما كمك كرده و كمترین میزان ناراحتی را برایتان در طول سفر ایجاد كند. بهتر است متناسب با نوع سفر خود، وسیله بار و بنه تان را انتخاب كنید. گاه نوع ســفر، طول مدت اقامت، نوع وســیله حمل و نقل، اهداف ســفر و... ایجاب می كنند كه شــما از برداشــتن چمدان صرفنظر كرده به یك كوله پشتی و یا یك ســاك دســتی بســنده كنید. گاه نیز این امــكان را خواهید داشــت كه چند چمدان بزرگ به همــراه ببرید. آنچــه اهمیت دارد، توجه به این نكته اســت كه چمدانتان را متناســب با سفرتان انتخاب كنید.

اگر برای سفری مشخص، قصد خرید چمدان دارید، بســته به میزان جابه جایــی و همچنین نوع وســیله نقلیه، چمدانتان را انتخــاب كنید، معمولا چمدان هــای كوچك تــر دو چرخ و یك ضامن دارد؛ اما اگر به سفری طولانی و پرمخاطره می روید، سعی كنید با صرف كمی هزینه بیشتر چمدانی چهار چرخ بخرید تا هم آسیب كمتری به وسایلتان وارد شود و هم جابه جایی بار و بنه برایتان آسان تر گردد. برخی سازندگان با زیباسازی ظاهر چمدان بویژه با طراحــی زیپ های متعدد بیرونــی قصد فریفتن خریــدار را دارند؛ چرا كه این زیپ های متعدد بدون قفل هستند؛ در نتیجه امنیت زیادی ندارند. از طرف دیگــر به میزان زیادی از فضای داخلی چمدان (كه امكان قفل كردنش هست) می كاهند. هنگام خرید به این نكته توجه داشــته باشــید كه یك چمدان با ظاهری ســاده، بســیار كاراتر از چمدان های پرزرق و برق اســت. با توجه به این كه در بیشــتر ســفرها بویژه سفرهای هوایی محدودیت وزنی برای وسایل مســافرین در نظر گرفته می شــود؛ امــروزه تهیه و ســاخت چمدان هایی ســبك تر، كوچك تر، ولی در عین حــال جادارتر از فاكتورهــای اصلی رقابت در بازار چمدان محسوب می شود. پس به هنگام خرید چمدان به وزن خالی آن نیز توجه كنید. داشــتن یك یا چنــد چمدان مناســب در خانه به نوعی یك سرمایه گذاری طولانی مدت است؛ چرا كه چمدانی مرغوب و متناســب عــلاوه بر آن كه از وســایل شما در طول ســفر بخوبی مراقبت می كند به میزان قابل توجهی از اســترس های پیش از سفر كــه بخــش عمده ای از مربوط به بســتن بــار و بنه می شــود، می كاهد. پس سعی كنید در زمان فراغت و با آســودگی پیرامون خریــد چمدان با خانواده به تحقیــق و مشــورت بپردازید. اگر به هــر دلیلی به جای چمدان از كوله پشــتی یا ساك دستی استفاده می كنید، بهتر اســت آنها را از جنس محكم انتخاب كنید تا كمترین آســیب احتمالی به وسایلتان وارد شــود. اســتفاده از قفل های كوچــك جهت امنیت بیشتر توصیه می شود.

با سفر724 همراه باشید. در پست های بعدی ابزار و امکانات بیشتری را معرفی خواهیم کرد. یکی دیگر از دغدغه های مسافران خرید بلیط می باشد. مثلا برای کسانی که اغلب با اتوبوس سفر می کنند، تهیه بلیط اتوبوس یکی از دغدغه ها می باشد. که آیا آخر سر بتوانند بلیط مورد نظر و دلخواه را پیدا کنند یا خیر. در این راستا سامانه سفر724 این امکان را ایجاد کرده است که مسافران بتوانند خرید اینترنتی بلیط اتوبوس را در هر جایی که هستند، انجام دهند. 

safar724.com