صدای بال و پر جبرئیل که می آید، لبخندی بر لبان مادر مینشیند.
خاک خوشبو تر از زلف نگار میگردد.
و آفرینش فیض دیدار احمد نامی را میبرد. 

"میلاد با سعادت پیامبر مهربانی ها و امام صادق(ع) مبارک باد "