این اتوبوس مفهومی "Credo E-Bone" نام دارد كه زاده‌ خلاقیت پیتر سیمون است. وی طراحی صنعتی این اتوبوس را به عنوان پروژه خود در دانشگاه وست هانگری ارائه كرده است. یكی از طراحان دانشگاه وست هانگری در مجارستان اتوبوس دوستدار محیط زیستی را طراحی كرده كه معتقد است می‌تواند آینده حمل‌ و نقل عمومی را متحول كند.