وجود پایانه در شهرها، از اصلی ترین نیازها و مطالبات مردم است. پایانه ها به عنوان مفصل ارتباطی جاده های برون شهری و درون شهری، مانع تردد اتوبوس ها به داخل شهرها می شوند و از این رو در بهبود وضعیت ترافیک، کاهش آلودگی های زیست محیطی شهرها و ایجاد امنیت، آرامش، هدایت و مدیریت سفرها نقشی سازنده و ارزنده ایفا می کنند. قدر مسلم، مسافران شهرها، بابودن پایانه سرگردان نخواهند شد و در فصل های سرد و گرم در کنار خیابانها و جادهها به انتظار اتوبوس نخواهند ایستاد و لذا در معرض بیماری های فصلی و خطرات ناشی از برخورد با خودروهای عبوری قرار نخواهند گرفت و به جای آن در سالن های انتظار پایانه ها که دارای امکانات رفاهی کافی و شرایط ایمنی مناسب هستند، منتظر سوار شدن به اتوبوس می مانند.اتوبوس هايی که قبل از مسافرگیری از لحاظ فنی، صلاحیت و سلامت رانندگان و خدمه مورد بررسی و تأیید قرار گرفته اند.

برخی کارشناسان، پایانه ها را ویترین شهرها نامیده اند و این تلقی سنجیده به واقع بیانگر آن است که شهرهای دارای پایانه از یک نظام مندی ویژه حمل و نقل و همچنین شرایط زیست محیطی مناسبی برخوردارند. با این وصف، متاسفانه بعضا در مطالعات و بررسی ها مشاهده می شود برخی شهرها با وجود داشتن جمعیت نسبتا زیاد فاقد پایانه اند و احداث پایانه شهر سال ها است به خاطر کمبود اعتبارات نیمه کاره رها شده و یا به خاطر جانمایی و اختلاف نظر مسئولین هیچ گونه اقدام عملی صورت نگرفته و فقط مکاتبه شده و به رغم پی گیری های مردم و نهادهای مردمی نتیجه ای حاصل نشده است. شهرداری های سراسر کشور با بیش از 50 هزار نفر جمعیت موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون شهری در محل های مناسب و با توجه به امکانات اقدام نمایند.  

امید است مسئولین محترم مربوطه در جهت دستیابی به آرمان شهرها و در راستای سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور، ایجاد و گسترش پایانه های مسافربری جاده ای را در اولویت امور جاری منظور فرمایند چرا که ایجاد و گسترش پایانه های مسافربری در جهت کاهش آسیب پذیری ساختار شهرها یک ضرورت عینی و گریز ناپذیر میباشد و از سويي پایانه ها نقش کلیدی در تعدیل و تنظیم نبض ترافیک و بهبود شرایط زیست محیطی دارند.

safar724.com